3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı – 2016

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programları Sektörün İhtiyaçlarını Karşılıyor Mu?

Sevinç GÜLSEÇEN, Doğan AYDIN, İpek İli ERDOĞMUŞ, Arzu KİLİTCİ, Çiğdem SELÇUKCAN EROL

2016 Yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen “3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı” için doktora dersimiz esnasında, değerli hocalarımız Sevinç Gülseçen ve Çiğdem Selçukcan Erol danışmanlığında, İpek ve Doğan ile birlikte hazırladığımız bildiriyi sizlerle de paylaşıyorum.

Güzel bir ekip çalışması olarak ortaya çıkan bu bildiri kapsamında ülkemizde yönetim bilişim sistemleri eğitimi veren üniversiteleri ve içeriklerini detaylı olarak inceledik. Yönetim bilişim alanını tanımak isteyen herkes için faydalı olmasını diliyorum.

ÖZET

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günden güne artarken hem bu sistemlerin yönetimi hem de kurumların yönetiminde bu sistemlerin rolü önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu rolü üstlenen birim ve kurumlara insan kaynağı yetiştiren “Yönetim Bilişim Sistemleri” (YBS) ve “İşletme Enformatiği” (İE)lisans programlarının Türkiye’de sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını analiz etmektir. Çalışmada karma araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma, dört aşamadan oluşmaktadır ve her aşama bir önceki ile ilişkilendirilmiştir. İlk aşamada, Türkiye’deki YBS ve İE bölümlerine ait 4 yıllık müfredatlardaki zorunlu dersler içeriklerine göre incelenerek programın bakış açısı ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci aşamada, bölümlerin amaçları ve gösterdikleri iş olanakları analiz edilerek ilk aşamadaki sonuçlarla uyumu karşılaştırılmıştır. Üçüncü aşamada, YBS ve İE bölümünden mezun olma şartı içeren iş ilanları incelenmiş ve bölümlerde belirtilen iş olanakları ile karşılaştırılmıştır. Son aşamada ise bilişim sektöründeki yöneticiler
ilesektörde çalışanların görüşlerini almak amacıyla anket uygulanmıştır. Sonuç olarak; sektörün ihtiyacı, bilişim/teknik yönü kuvvetli, iletişim, problem çözme, bilişim hukuku ve standartlar konularında bilgi ve beceriye sahip bireylerdir. İşletme/yönetim ağırlıklı müfredatların bilişim/teknik yönündeki ders sayısının
arttırılması, bilişim/teknik ağırlıklı müfredatlara ise; sektörün ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazandırmak üzere gerekli sosyal derslerin eklenmesi faydalı olacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın ilk iki aşamasında YBS ve İE bölüm müfredatlarındaki zorunlu derslerin içerikleri ile bölümlerin amaçları ve gösterdikleri iş olanakları analiz edilmiştir. Bazı bölümler bilişim/teknik ağırlıklı müfredata sahip olmalarına karşın işletme/yönetim ağırlıklı iş olanakları gösterirken, bazı bölümler işletme/yönetim ağırlıklı olmasına rağmen bilişim/teknik ağırlıklı iş
olanaklarından bahsetmektedirler. Bazı bölümlerde ise; iş olanaklarında dengeli bir tutum sergilenmiş ve müfredatla uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmanın üçüncü aşamasında iş arama sitelerinde YBS mezunu ön şartı ile arama yapılarak ortaya çıkan ilanlar incelenmiş ve aranan nitelikler ortaya konmuştur.Çalışmanın son aşamasında ise; bilişim sektöründeki yöneticiler ile bu alanda YBS mezunu olarak çalışan kişilere anket uygulanmıştır. Bulgular sonucu yapılabilecek önerilerden ilki; müfredatlarda matematik derslerinin “Sosyal Bilimler için Matematik” yönünde olduğu görülmektedir. Analiz ve programlama derslerinin ön koşulu olarak mühendislik matematiği verilmesi daha verimli olabilir. İkinci olarak; bölüm müfredatlarında ortaya çıkan “tamamlayıcı” grubundaki dersler zorunlu olmaktan çıkarılarak öğrencilere, bölüme başlamadan yapılacak mesleki yönelim ve ilgi testi ile yetenek ve becerilerine uygun olarak seçim şansı verilebilir. İş ilanlarının analizi göstermiştir ki; sektörün ihtiyacı daha fazla
teknik bilgiye sahip ve mühendislik formasyonu olan bireylerdir. Buna ek olarak; ankette yöneticilerin verdiği cevaplara göre, bilişim/teknik bilgisi sağlam olan bireylere ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte; bu bireylerin iletişim, çözüm geliştirme, bilişim hukuku, standartlar konularında da desteklenmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak; sektörün ihtiyacı, bilişim/teknik yönü kuvvetli, iletişim, problem çözme, bilişim hukuku ve standartlar konularında bilgi ve beceriye sahip bireylerdir. İşletme/yönetim ağırlıklı müfredatların bilişim/teknik yönündeki ders sayısının arttırılması, bilişim/teknik ağırlıklı müfredatlara ise; sektörün ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazandırmak üzere gerekli sosyal derslerin eklenmesi faydalı olacaktır.

Bildirinin tamamını okumak isteyenler için bildiriler kitabı sayfa :227

BildirilerKitap

Bir cevap yazın